Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực trong thiên niên kỷ mới

Hướng hỗ trợ của FAO tại Việt Nam trong tương lai

Hướng hỗ trợ của FAO tại Việt Nam trong tương lai

Kể từ năm 1978 FAO đã hoạt động như một đối tác trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và an ninh lương thực ở Việt Nam và Tổ chức mong muốn được tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong những thập kỷ tới. Nhờ quá trình có mặt lâu dài ở Việt Nam, FAO đã xây dựng được một bề dày kinh nghiệm công tác, là mấu chốt để hỗ trợ một cách có hiệu quả trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp của đất nước.

FAO hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ nhằm đạt được phát triển nông nghiệp bền vững, tăng trưởng kinh tế hợp lý và xoá đói giảm nghèo. Hướng tới mục tiêu này, một phần lớn các dự án của FAO trong tương lai tại Việt Nam sẽ tập trung vào tư vấn chính sách và xây dựng năng lực để cải thiện cuộc sống của người nghèo nông thôn và hỗ trợ quá trình hội nhập ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của đất nước vào nền kinh tế toàn cầu. Đương nhiên FAO sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng thể chế trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, lâm nghiệp cũng như an ninh lương thực và dinh dưỡng.

Cung cấp ý kiến tư vấn về mặt chính sách

Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, FAO hiện đang xem xét một vài dự án tiềm năng trong lĩnh vực chính sách bao gồm các dự án nhằm giải quyết các vấn đề về giới trong luật đất đai, hỗ trợ xây dựng chính sách môi trường nông thôn, phân tích các chính sách nông nghiệp và tăng cường các hoạt động chăn nuôi trên diện rộng. Hỗ trợ tiếp tục của FAO cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Thuỷ sản trong việc biên soạn các chính sách nhằm đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp một cách bền vững, đề xướng một chương trình an ninh lương thực hiệu quả để giúp xoá đói giảm nghèo trong nước, tăng cường tính cạnh tranh quốc tế và quá trình hội nhập toàn cầu của ngành nông nghiệp sẽ có một tầm quan trọng đặc biệt. Lợi thế so sánh của FAO, mối quan hệ đặc biệt tốt với nông dân và cộng đồng nông thôn làm cho FAO trở thành một tác nhân thích hợp để hỗ trợ Chương trình xoá đói giảm nghèo của Chính phủ.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực

Trong tương lai gần FAO mong đợi cộng tác với Chính phủ và các đối tác phát triển khác ở Việt Nam trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giúp củng cố các tổ chức quốc gia và địa phương hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và dinh dưỡng. Những ví dụ về đột phá tương lai trong củng cố thể chế là các dự án hiện đang được đàm phán để hỗ trợ cải cách ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành lập Nhóm hợp tác và đối tác ở Bộ Thuỷ sản và hỗ trợ thiết lập một hệ thống thống kê thuỷ sản. Một dự án khả thi quan trọng khác sẽ tiến hành khảo sát về các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và khuyến nông, với ý tưởng cơ cấu lại dịch vụ khuyến nông theo mô hình các lớp huấn luyện đồng ruộng cho nông dân đã rất thành công trong chương trình IPM của FAO.

FAO mong đợi tiếp tục duy trì những hoạt động khác về xây dựng năng lực hiện đang được thực hiện với những kết quả rõ ràng tích cực, bao gồm cả những hoạt động nhằm tăng cường các dịch vụ khuyến nông và hỗ trợ nông nghiệp (ví dụ như củng cố các hợp tác xã nông nghiệp và các lớp huấn luyện đồng ruộng cho nông dân cũng như đưa ra các phương pháp phổ cập có tính chất đổi mới).

Tổ chức sẽ tiếp tục trợ giúp nhiệt tình cho một loạt các hoạt động giảm nghèo bao gồm: giảm suy dinh dưỡng bằng cách hỗ trợ thực hiện các hoạt động giáo dục nhằm vào các bà mẹ và các trường học; hỗ trợ kỹ thuật để củng cố Hệ thống thông tin an ninh lương thực; đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản quy mô nhỏ trong các cộng đồng nghèo ở miền núi; hỗ trợ quản lý bền vững các đầm phá ở Việt Nam nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực thông qua việc chuyển giao các công nghệ thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ; hỗ trợ nghề cá thủ công nhằm giảm bớt nguy cơ mất an ninh lương thực của ngư dân. Hiện nay, FAO cùng với các nhà tài trợ khác đang xem xét các phương thức thực thi một dự án giảm nghèo ở miền trung Việt Nam. Tổ chức sẽ phối hợp với bốn tổ chức phát triển để tiến hành giáo dục dinh dưỡng và một loạt hoạt động khác nhằm đẩy mạnh an ninh lương thực.

Trong thập kỷ tới, FAO vẫn là một nguồn kiến thức chuyên môn vô giá để xúc tiến sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã đề nghị FAO hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cao của những sản phẩm xuất khẩu như cà phê, chè và hạt tiêu. Những dự án khả thi quan trọng này sẽ cung cấp cho các kỹ thuật viên Việt Nam những kỹ năng phân tích cơ bản cần thiết để phát hiện các chất ô nhiễm trong các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu (ví dụ ochratoxin trong cà phê, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong chè hoặc khuẩn salmonella trong hạt tiêu) và nhờ đó đảm bảo sự tăng trưởng liên tục trong xuất khẩu các mặt hàng chủ đạo này. Ngoài ra, hiện nay những dự án nghiên cứu ngành công nghiệp cao su Việt Nam và đánh giá tiềm năng xuất khẩu, khuyến khích phát triển nông lâm kết hợp bằng các nuôi trồng các loài có giá trị cao và khuyến khích sử dụng các giống lúa lai cải tiến cũng đang được quan tâm xem xét.

Cuối cùng, trong tương lai FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai cho Việt Nam cả về kỹ thuật lẫn cung cấp các đầu vào (giống, vật tư…).