Dự án
Tài trợ
Thời gian
Kinh phí (Đôla Mỹ)
Mục tiêu
Dự án trong nước
TCP/VIE/0065 – Trồng nấm ăn tại tỉnh Thái Bình
FAO
2000-2001
227. 000
Những mục tiêu cụ thể của dự án là: i) nhằm thiết lập một cơ sở sản xuất nấm thí điểm tại tỉnh Thái Bình để sản xuất giống nấm và triển khai các công nghệ nuôi trồng đơn giản thích hợp; ii) nhằm đào tạo các kỹ thuật viên về quản lý phòng thí nghiệm, trồng, thu nhặt, bảo quản và lưu kho giống nấm; iii) nhằm phát triển một hệ thống phân phối giống nấm chất lượng cao để cung cấp cho những người nông dân có nhu cầu ở các khu vực nông thôn và đô thị; iv) nhằm giới thiệu các dòng nấm ăn hoại sinh mới thích hợp với những điều kiện địa phương và phổ biến thông tin về trồng nấm cho những nông dân sản xuất nhỏ được lựa chọn.
TCP/VIE/8821- Hỗ trợ chính sách nông nghiệp cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á
FAO
1998-2000
223.000
Giúp chính phủ Việt Nam thiết lập chính sách và những thay đổi thể chế cần thiết cho việc thực hiện cam kết đã được đặt ra để hội nhập với khu vực;
Nâng cao năng lực địa phương để (I) giám sát và đánh giá quan hệ mật thiết của hội nhập khu vực , (ii) làm quen với các thay đổi thể chế và chính sách thích hợp để góp phần vào nỗ lực cộng tác trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực và tính cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp.
TCP/VIE/8823-Kiểm soát ruồi hại quả
FAO
1998-2000
278. 000
Tăng cường năng lực trong nước về kiểm soát các loại ruồi, sâu bọ hại quả nhằm thúc đẩy việc thực hiện chương trình phòng trừ sâu bênh tổng hợp trong sản xuất rau màu và cây ăn trái.
VIE/01/001 Chính sách cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam
UNDP
2/2001- 7/2001
80. 000
Dự án sẽ hỗ trợ Vụ Chính sách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT trong việc lập các chính sách nhằm cải thiện tính cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.
VIE/98/019- Xây dựng Quy hoạch tổng thể nghiên cứu nông nghiệp của Việt Nam
UNDP
1998-2001
216. 000
Nhằm hỗ trợ Chính phủ hợp lý hoá và cơ cấu lại nghiên cứu nông nghiệp dưới dạng cải cách thể chế, ưu tiên hoá đầu tư nghiên cứu cũng như phối hợp với các tổ chức khuyến nông và nông dân để đảm bảo tác động hiệu quả của các kết quả nghiên cứu. Xây dựng bản quy hoạch tổng thể nghiên cứu nông nghiệp toàn diện phù hợp với một khuôn khổ chiến lược nghiên cứu nông nghiệp, đưa ra các kiến nghị về cơ cấu tổ chức của hệ thống nông nghiệp quốc gia và xây dựng bản kế hoạch trung hạn trong đó xác định trọng tâm nghiên cứu ưu tiên, những yêu cầu về nguồn lực và chiến lược hỗ trợ của các nhà tài trợ.