FAO hỗ trợ phát triển thủy sản bền vững                 
Nghiên cứu khu vực và hội thảo đánh giá và quản lý môi trường với sự phát triển của nuôI trồng thuỷ sản. (FAO 1992-93)

Đào tạo nuôi cá tổng hợp (FAO 1990-91)

Phát triển và trình diễn nuôi trồng thuỷ sản biển (UNDP 1986-90)

Mạng lưới các trung tâm nuôi rồng thuỷ sản châu á (UNDP 1990-92)