Các dự án đã hoàn thành bởi FAO. Nhà tài trợ và thời gian được để trong ngoặc.

Chương trình quốc gia

 • Trợ giúp các chương trình trồng rừng ở châu á (Nhật 1993-1995)
 • Phát triển Lâm nghiệp và quản lý rừng đầu nguồn ở Quảng Ninh (Pha 1) (Bỉ 1992-1993
 • Trợ giúp kỹ thuật cho dự án trồng rừng của WFP ở ven biển Việt Nam (UNDP 1992-95)
 • Chiến lược quản lý rừng đầu nguồn và các dân tộc ít người. (UNDP 1992-1993)
 • Kế hoạch rừng nhiệt đới (FAO 1991-93)
 • Tổng quan ngành Lâm nghiệp (UNDP 1989-94)
 • Phòng chống cháy rừng và sâu bệnh (UNDP 1989-93)
 • Sản xuất và cung cấp giống cây rừng (UNDP 1988-93)
 • Trồng rừng làm gỗ cải thiện các vùng sinh thái khác nhau
 • Đào tạo về kỹ thuật lâm nghiệp hiện đại (UNDP 1985-90)
 • Chương trình phục vụ cho Việt Nam (UNDP 1985-8-87)
 • Nghiên cứu đặc sản rừng với chủ đề là cánh kiến (UNDP 1984-91)
 • Trợ giúp về lập kế hoạch và thực thi điều chế rừng (UNDP 1983-91)
 • Cơ khí lâm nghiệp (UNDP 1983-1990)
 • Đào tạo và phát triển khai thác gỗ (UNDP 1982-91)
 • Viện Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp (UNDP 1978-81)
 • Nghiên cứu Lâm nghiệp (pha 1) (UNDP 1978-81)

Chương trình khu vực

 • Mạng lưới Nông Lâm kết hợp Châu á Thái bình dương (Japan 1990-97)