Dự án giới đang triển khai

Dự án Tài trợ Thời gian Kinh phí (Đô la Mỹ) Mục tiêu
VIE/99/018/08/12– Phân tích về giới trong nông nghiệp chuyển đổi và phát triển nông thôn tại Việt Nam để phục vụ cho việc lập kế hoạch chương trình và chính sách UNDP 2000-6/2001 78.000 Mục tiêu của dự án này là nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc tiến hành phân tích về giới sử dụng số liệu của Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1997-1998, thông qua các chuyên gia kỹ thuật của FAO