Hoà nhập những mối quan tâm về giới

Tại Việt Nam phụ nữ chiếm 53 phần trăm số dân làm nông nghiệp và đóng một vai trò chủ đạo trong các hoạt động canh tác, nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt thủ công, chăn nuôi nhỏ cũng như tiêu thụ sản phẩm. Vị thế tương đối của phụ nữ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong thời gian 50 năm qua. Quá trình đổi mới kinh tế đang đặt ra không chỉ những cơ hội lựa chọn mà cả những thách thức mới cho phụ nữ nông thôn, và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã biên soạn một chính sách mới về giới để khuyến khích phụ nữ tận dụng các cơ hội mới. FAO hiện đang điều hành một dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực thi chính sách mới về giới. Các chuyên gia FAO đang hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành một phân tích về giới sử dụng số liệu của Điều tra mức sống dân cư Việt Nam năm 1993 và 1998 nhằm tìm hiểu đầy đủ hơn về hiện trạng của phụ nữ nông thôn. FAO cũng đang xem xét các vấn đề về giới nảy sinh từ quá trình thực thi Luật Đất đai năm 1993 và rất quan tâm đến việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết vấn đề này.

 Nhằm giúp tăng cường vai trò của phụ nữ, FAO đang tích cực tham gia vào Nhóm công tác kỹ thuật về giới trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nhóm này hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc Bộ). Mục tiêu của Nhóm công tác kỹ thuật về giới là nhằm tăng cường hoà nhập vấn đề giới vào quá trình xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn cũng như thực thi chương trình và dự án. Nhằm đạt được mục tiêu này, Nhóm cung cấp những ý kiến tư vấn và hướng dẫn cụ thể chú trọng vào phụ nữ cho các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các cơ quan và nhóm công tác liên quan khác. Nhóm cũng tích cực hỗ trợ cho các hoạt động hoà nhập giới trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhóm Công tác kỹ thuật còn bổ sung ý kiến và tích cực hỗ trợ cho bản “Kế hoạch hành động vì phụ nữ trong phát triển nông thôn” do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (CAW) xây dựng sau Hội nghị thế giới về phụ nữ tại Bắc Kinh năm 1995.