Dự án dinh dưỡng đã hoàn thành

Các dự án đã hoàn thành bởi FAO.

Nhà tài trợ và thời gian được để trong ngoặc

  • Training nutritionists in programme planning and implementation (France: 1995-97)
  • Training nutrition and agricultural trainers (FAO: 1995)
  • Nutrition improvement: Phase 1 (Australia: 1993)
  • Development of National Plan of Action for Nutrition (FAO: 1993)
  • Pilot project to develop a National Food Security Programme (Italy: 1992-95)
  • Food Quality Control (FAO: 1992-93)
  • Training World Food Programme (WFP) project staff in nutritional education (FAO: 1986).