Chương trình Lương thực truyền thông (Telefood)
Đẩy mạnh các hoạt động thuỷ sản, nông nghiệp và làm vườn ở Việt Nam
Telefood là một chiến dịch truyền thông toàn cầu do FAO phát động nhằm nâng cao nhận thức về nạn đói trên thế giới. Nguồn vốn do nhân dân toàn thế giới quyên góp được sử dụng để tài trợ cho các dự án quy mô nhỏ nhằm giúp ích cho dân nghèo nông thôn tại trên 90 nước. Tại Việt Nam, ngân quỹ của chương trình Telefood đang được sử dụng cho nhiều dự án trong các lĩnh vực thuỷ sản, nông nghiệp và làm vườn, ví dụ như một dự án Telefood hiện đang hỗ trợ phát triển các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản để trợ giúp phụ nữ nghèo ở tỉnh Nghệ An, hay các dự án Telefood khác đang hỗ trợ triển khai các hoạt động thí điểm về đa dạng hoá nông nghiệp. Các dự án Telefood có đặc trưng là phần đóng góp tài chính giới hạn; tuy nhiên tác dụng xúc tác của những dự án này lại rất lớn lao.
Một dự án Telefood của FAO đang thành công trong việc cải thiện cuộc sống và tình hình an ninh lương thực của những người tàn tật nặng ở Trung tâm Điều trị phong Văn Môn. Theo đề nghị của 534 bệnh nhân phong sống trong trung tâm, FAO đang tiến hành dự án nuôi trồng thuỷ sản này trong khuôn khổ Chiến dịch Telefood bằng kinh phí nhận được trong nước từ tổ chức phi chính phủ Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO) của ý. Dự án đẩy mạnh sự phục hồi trên cơ sở cộng đồng và hỗ trợ đưa các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản mới vào Trung tâm qua việc cải tạo một đầm lầy rộng ba hecta bỏ hoang thành ao nuôi cá. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ mua cá bố mẹ, thức ăn cho cá và những hạng mục cần thiết khác cho nuôi trồng thuỷ sản. Với sự hỗ trợ của dự án, những người bị mắc bệnh phong trong Trung tâm sẽ được đào tạo để quản lý và tiến hành tất cả các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản như chuẩn bị ao, nuôi, thu hoạch và tiêu thụ cá. Đối tượng thụ hưởng dự án sẽ không chỉ giới hạn trong những người bị bệnh phong ở trung tâm mà còn bao gồm cả gia đình họ hiện đang sống trong một làng gần đó.
ProjectsDonorsDurationBudgets (US$)Objectives
TFD-00/VIE/001 ? Fish Pond Construction to Support the Food Security of Leprosy- affected Persons (PAL)FAO2001-200210 000Improve the food security situation of the PALs by improved accessibility of fresh fish products; Create simple jobs on the terrain of the center for disabled who have no opportunity to work outside the center; Generate a small income for the PAL and their families and in this way improve their livelihood situation.
TFD-00/VIE/002 ? Fish Pond strengthening to support the food security of Leprosy affected persons (PAL)FAO2001-200210 000
TFD-00/VIE/003 ? fish Pond Improvement and Hatchery Construction to Support the Food Security of Leprosy affected person (PAL)FAO2001-200210 000
TFD-00/VIE/004 ? Fish Hatchery Improvement to support the food Security of Leprosy affected persons (PAL)FAO2001-20024 000
TFD-00/VIE/005 ? Planting of Industrial Crops (Long and Short term) with Highly Economic Value in Hoa Thang commune, Bac Binh district, Binh Thuan provinceFAO2000-20018 850The project provides a small farm community with facilities to improve their farming system.
TFD-00/VIE/006 ? Plating of Industrial and Food Crops with Highly Economic Value in Hong Phong commune, Bac Binh district, Binh Thuan provinceFAO2000-20018 850The project provides a small farm community with facilities to improve their farming system.
TFD-99/VIE/001 – Transferring horticultural advanced techniques and high-quality, free disease planting materials to the poor fruit growers in Binh Dai district, Ben Tre province and Chau Thanh district, Tien Giang province.FAO2000-200110 000To help the poor fruit growers in applying advanced techniques (Disease-free, high quality planting material – Longan, Sapodilla, Citrus-; technical assistance and small credit)
TFD-99/VIE/003 ? Establishing of a Small-scale Shrimp Hatchery in Thuan An Commune, Phu Vang District, Thua Thien Hue ProvinceFAO2000-20019 930To assist the shrimp farmers to resume their activities after the November 2000 floods. The project will provide 5 to 7 million shrimp (P. monodon) nauplii per year to the shrimp farmers of the Thua Thien – Hue province.
TFD-99/VIE/006 ? Planting Dragon Fruit Tree in Ham Cuong Commune, Ham Thuan Nam district, Binh Thuan provinceFAO2000-200110 000?The project provides a small farm community with facilities to improve their farming system.